Våren 2000 startade vi vår webbplats för recensioner av mindre spridd litteratur. Vi märkte att det är svårt att definiera ’mindre spridd’. Största delen av vår litteratur är sådan. Finland är ett litet område, för att inte tala om Svenskfinland.

Trots detta utmanar böckerna och författarna sitt öde. Antalet utkommande böcker per år har ökat stadigt. Den hårda marknaden har ändå gjort boken allt mindre långlivad. Värre än föga spridning är glömska. Då böcker allt oftare lever endast från höst till jul, blir mången bok helt utan uppmärksamhet. Då bibliotekens resurser minskat, kan en hel del böcker inte fortsätta sitt liv ens där.

Lyriken har i denna bemärkelse redan länge varit den mest utrotningshotade arten. På den finlandssvenska sidan, utkommer lyrik ändå rätt så livskraftigt, mycket mera än det märks. Inte ens den finlandssvenska prosan syns bättre.

Den finskspråkiga läsarkretsen känner endast till ett antal kända författarnamn. Inte ens framgång i tävling (Finlandia, Runeberg, Den dansande björnen) garanterar översättning. Då inte heller den svenskspråkiga läsarkretsen alltid noterar de egna eller då förlag inte visar intresse för mindre spridd, alternativ litteratur är ödet för allt för många böcker kall glömska.

Utgångspunkten för Lysmasken har redan från början varit att notera vår finlandssvenska litteratur. Recensioner av vissa verk publicerades redan på våren, på finska. Målet har ändå varit tvåspråkighet, Lysmasken som en del av Kiiltomato.

Denna del är inte isolerad; de finlandssvenska kritikernas recensioner kommer att hittas som en egen avdelning, men samma recensioner kommer också fram då det söks efter inhemsk litteratur, lyrik, prosa etc.

Vårt mål är också, oberoende av vad Brecht och Wuolijoki tidigare sagt om finländarnas tigande, att Lysmasken i fortsättningen skulle diskutera på två språk. Lysmasken är på ständig jakt för att skapa en levande webbtidning: vi efterlyser åsikter, nya kritiker och tips om nya förlag och naturligtvis, framför allt, nya böcker som är förtjänta av att bli upptäckta.

Vår utkommande nya finlandssvenska litteratur är förtjänt av mycket större uppmärksamhet än den hittills haft.

Kari Levola
Chefredaktör för Lysmasken